×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 562.

czwartek, 02 listopad 2017 12:20

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zarządu Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A.
z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kaszubskiej 2

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i rok 2018 wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki wraz z oceną przyjętej przez Spółkę praktyki rachunkowości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz.1089).

I. WARUNKI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Biegły rewident zobowiązany będzie do udziału w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, po przedłożeniu opinii i raportu z badania za każdy rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
2. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Ostateczny termin przekazania opinii i raportu z badaniem sprawozdania finansowego przypada na dzień 31 marca 2018 rok za rok obrotowy 2017 oraz na dzień 31 marca 2019 rok za rok obrotowy 2018.
4. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Portu Lotniczego „RADOM” S.A. z siedzibą
w Radomiu za rok 2017 i rok 2018” na Recepcji Biura Zarządu Spółki lub przesłać na adres Spółki w terminie do dnia 13 listopada 2017 roku, do godz. 15:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu do Spółki. Oferty po tej dacie nie będą rozpatrywane.

II. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Informacje o ofercie i doświadczeniu zawodowym, aktualnym wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, listę referencyjną jednostek,
w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Cenę netto oraz należny podatek VAT za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu z badania.
4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
5. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta.
6. Projekt umowy.

III. OCZEKIWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA BADANIA:
1. Wstępnego – do 31.01.2018 r. za rok obrotowy 2017 oraz do 31.01.2019 r. za rok obrotowy 2018.
2. Ostatecznego – do 31.03.2018 r. rok obrotowy 2017 oraz do 31.01.2019 r. za rok obrotowy 2018.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Doświadczenie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe w badaniu sprawozdań spółek prawa handlowego w tym w szczególności w branży działalności Spółki.
2. Proponowana cena.
3. Ewentualne dodatkowe usługi w ramach badania.

V. OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 14 LISTOPADA 2017 ROKU O GODZ. 15:30 W SIEDZIBIE SPÓŁKI.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Radom, dnia 3 listopada 2017r.

SPROSTOWANIE DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2017 I ROK 2018

W związku z oczywistą omyłką pisarską prostuje się niniejsze zaproszenie w następujący sposób:
I. W punkcie III podpunkt 2 jest:
,,oraz do 31.01.2019 r. za rok obrotowy 2018.”
powinno być:
,,oraz do 31.03.2019 r. za rok obrotowy 2018.”
II. Precyzuje się, że wszędzie, gdzie w zaproszeniu mowa jest o opinii i raporcie, należy przez to rozumieć sprawozdanie z badania, w myśl art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089).

 

bip icon LINK do BIP

Przewaga chmur

12°C

Radom

Przewaga chmur

Wilgotność: 87%

Wiatr: 14.48 km/h

  • dziś

    Przewaga chmur 17°C 8°C

  • jutro

    Przewaga chmur 15°C 6°C

 

logo wfosigw left

logo nfos left