środa, 21 wrzesień 2016 10:12

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A.
z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kaszubskiej 2

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki wraz z oceną przyjętej przez Spółkę praktyki rachunkowości.

 

I. WARUNKI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Biegły rewident zobowiązany będzie do udziału w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki po przedłożeniu opinii i raportu z badania, w celu założenia stosownych wyjaśnień i informacji.
2. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki sporządzonych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Ten sam podmiot nie może dokonywać badania finansowego Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata.
4. Ostateczny termin przekazywania opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego przypada na dzień 31 marca 2017 r.
5. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu za 2016 r.” w Biurze Zarządu Spółki, przy ul. Kaszubskiej 2 w Radomiu lub przesłać na adres Spółki w terminie do 05 października 2016 roku, do godziny 1600. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu do Spółki. Oferty po tej dacie nie będą rozpatrywane.

II. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Informacje o ofercie i doświadczeniu zawodowym, aktualnym wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, listę referencyjną jednostek, w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określanych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Cenę netto oraz należny podatek VAT za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu z badania.
4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
5. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta.
6. Projekt umowy.

III. OCZEKIWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA BADANIA:

1. Wstępnego – do 31.01.2017 r.
2. Ostatecznego – do 31.03.2017 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Doświadczenie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe w badaniu sprawozdań spółek prawa handlowego.
2. Proponowana cena.
3. Ewentualne dodatkowe usługi w ramach badania.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Opady śniegu

-6°C

Radom

Opady śniegu

Wilgotność: 94%

Wiatr: 35.40 km/h

  • dziś

    Opady śniegu -5°C -10°C

  • jutro

    Pochmurno -5°C -12°C

PragaRadomLwów

logo radom left

TKbaner
FPBB

logo avis

logo wfosigw left

logo nfos left