Ogłoszenia, komunikaty
 
Licznik odwiedzin: 229510

Ogłoszenia, komunikaty

Konsultacje służby AFIS 2018


Port Lotniczy Radom S.A. jako instytucja zapewniająca służby żeglugi  powietrznej AFIS ogłasza  przeprowadzenie w dniu 25.09.2018 o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Kaszubskiej 2 w Radomiu, konsultacji zbiorowych użytkowników służby AFIS ( Radom Informacja).
Uczestników chcących wziąć udział w konsultacjach prosimy o przesłanie imiennej listy uczestników najpóźniej jeden dzień roboczy przed planowanym terminem konsultacji na adres: gierczak@lotnisko-radom.eu.
Konsultacje realizowane są na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1035/2011, Załącznik I, pkt. 8.1.
Pobierz pdf

     

Wytworzył: Port Lotniczy Radom S.A. 2018-09-18 11:16
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2018-09-18 11:18


Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i rok 2018

Spółka Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Kaszubskiej 2 informuje, iż w dniu 14 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i rok 2018 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania, w myśl art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089) w osobie REGINA FIAŁKOWSKA KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA.

Pobierz pdf


     

Wytworzył: Port Lotniczy "RADOM" S.A. 2017-11-15 11:03
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2017-11-15 11:13
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2017-11-15 11:17


Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i rok 2018 - Zapytania ofertowe

Zarządu Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A.
z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kaszubskiej 2

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i rok 2018 wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki wraz z oceną przyjętej przez Spółkę praktyki rachunkowości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) oraz przepisami ustawy
z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz.1089).

I. WARUNKI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Biegły rewident zobowiązany będzie do udziału w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, po przedłożeniu opinii i raportu z badania za każdy rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
2. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Ostateczny termin przekazania opinii i raportu z badaniem sprawozdania finansowego przypada na dzień 31 marca 2018 rok za rok obrotowy 2017 oraz na dzień 31 marca 2019 rok za rok obrotowy 2018.
4. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Portu Lotniczego „RADOM” S.A. z siedzibą
w Radomiu za rok 2017 i rok 2018” na Recepcji Biura Zarządu Spółki lub przesłać na adres Spółki w terminie do dnia 13 listopada 2017 roku, do godz. 1500. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu do Spółki. Oferty po tej dacie nie będą rozpatrywane.

II. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1.  Informacje o ofercie i doświadczeniu zawodowym, aktualnym wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, listę referencyjną jednostek,
w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Cenę netto oraz należny podatek VAT za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu z badania.
4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
5. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta.
6. Projekt umowy.

III. OCZEKIWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA BADANIA:
1. Wstępnego – do 31.01.2018 r. za rok obrotowy 2017 oraz do 31.01.2019 r. za rok obrotowy 2018.
2. Ostatecznego – do 31.03.2018 r. rok obrotowy 2017 oraz do 31.01.2019 r. za rok obrotowy 2018.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Doświadczenie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe w badaniu sprawozdań spółek prawa handlowego w tym w szczególności w branży działalności Spółki.
2. Proponowana cena.
3. Ewentualne dodatkowe usługi w ramach badania.

V. OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 14 LISTOPADA 2017 ROKU O GODZ. 1530
W SIEDZIBIE SPÓŁKI.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Pobierz pdf


- - - - - - - -


Radom, dnia 3 listopada 2017r.

SPROSTOWANIE DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2017 I ROK 2018

W  związku z oczywistą omyłką pisarską prostuje się niniejsze zaproszenie
w następujący sposób:
I. W punkcie III podpunkt 2 jest:
    ,,oraz do 31.01.2019 r. za rok obrotowy 2018.”
   powinno być:
   ,,oraz do 31.03.2019 r. za rok obrotowy 2018.”
II. Precyzuje się, że wszędzie, gdzie w zaproszeniu mowa jest o opinii i raporcie, należy przez to rozumieć sprawozdanie z badania, w myśl art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089).
     

Wytworzył: Port Lotniczy „RADOM” S.A. 2017-11-02 12:08
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2017-11-02 12:31
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2017-11-03 09:48


Konsultacje służby AFIS


Port Lotniczy Radom S.A. jako instytucja zapewniająca służby żeglugi  powietrznej AFIS ogłasza  przeprowadzenie w dniu 26.09.2017 o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Kaszubskiej 2 w Radomiu, konsultacji zbiorowych użytkowników służby AFIS ( Radom Informacja).
Uczestników chcących wziąć udział w konsultacjach prosimy o przesłanie imiennej listy uczestników najpóźniej jeden dzień roboczy przed planowanym terminem konsultacji na adres: gierczak@lotnisko-radom.eu.
Konsultacje realizowane są na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1035/2011, Załącznik I, pkt. 8.1.
Pobierz pdf

     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2017-09-06 14:30
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2017-09-06 14:32
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2017-09-06 14:33


2016-11-04 13:32
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 - wybrano biegłego rewidenta


Spółka Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Kaszubskiej 2 informuje, iż w dniu 3 listopada 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta: Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki wraz z oceną przyjętej przez Spółkę praktyki rachunkowości.

Pobierz pdf
     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2016-11-04 13:32
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-11-04 13:48
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-11-07 11:13


Konsultacje służby AFIS

Port Lotniczy Radom S.A. jako instytucja zapewniająca służby żeglugi  powietrznej AFIS ogłasza  przeprowadzenie w dniu 09.11.2016 o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Kaszubskiej 2 w Radomiu, konsultacji zbiorowych użytkowników służby AFIS ( Radom Informacja).
Uczestników chcących wziąć udział w konsultacjach prosimy o przesłanie imiennej listy uczestników najpóźniej jeden dzień roboczy przed planowanym terminem konsultacji na adres gierczak@lotnisko-radom.eu.
Konsultacje realizowane są na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1035/2011, Załącznik I, pkt. 8.1. 


     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2016-10-18 13:37
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-10-18 13:43
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-10-18 13:48


AFIS EPRA

Ankieta dla użytkowników lotniskowej służby informacji powietrznej AFIS EPRA.

Pobierz doc

     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2016-07-04 15:08
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-07-04 15:09
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-10-18 13:51


PLR/224/PO-2/2014 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedstawiamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu PLR/224/PO-2/2014.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oferty

     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2014-05-14 15:51
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2014-05-14 16:34
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-10-18 13:53

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.PLR/221/PO-1/2013 - Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym na najem powierzchni lokali komercyjnych przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej w terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Radom.

Z pełną treścią ogłoszenia zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
PLR/221/PO-1/2013 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2014-04-16 08:41
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2014-04-16 08:46

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ogłoszenie o konkursie ofert na najem 4 oznakowanych miejsc TAXI

Z pełną treścią ogłoszenia wraz z załącznikami zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:

Postępowanie PLR/224/PO-2/2014 - ogłoszenie o konkursie

     

Wytworzył: Maciej Więckowski 2014-03-26 10:32
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2014-03-26 10:36

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - PLR/224/PO-1/2014

Radom, dnia 3 marca 2014 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

Zarząd Portu Lotniczego Radom S.A. informuje, że z dniem 3 marca 2014 r. zostaje unieważniony konkurs ofert na "najem miejsc postojowych przeznaczonych na stanowiska postoju taksówek przed bydynkiem terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Radom S.A."

W terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, tj. do dnia 28 lutego 2014 r. do godz. 14.00 nie wpłynęła żadna ważna oferta.

Z oryginalną treścią ogłoszenia zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
PLR/224/PO-1/2014 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2014-03-03 12:17
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2014-03-03 12:25
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2014-03-03 12:26

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ogłoszenie o konkursie ofert na najem 4 miejsc TAXI

Z pełną treścią ogłoszenia PLR/224/PO-1/2014 zapoznać się można pod poniższymi odnośnikami:
Ogłoszenie o konkursie na najem 4 miejsc TAXI (PLR/224/PO-1/2014)

Załącznik nr 1 do postępowania PLR/224/PO-1/2014
     

Wytworzył: Edyta Pastuszka 2014-01-24 11:27
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2014-01-24 11:31
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2014-01-24 11:32

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Zaproszenie do udziału w postępowaniu na najem lokali komercyjnych

nr sprawy PLR/221/PO-1/2013


Z pełną treścią zaproszenia zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na najem lokali komercyjnych


ZAPROSZENIE

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

NA NAJEM POWIERZCHNI LOKALI KOMERCYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I GASTRONOMICZNEJ

W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO RADOM

- „ZAPROSZENIE”

 1. ZAPROSZENIE.

Port Lotniczy Radom S.A. zaprasza Oferentów do wzięcia udziału w dwuetapowym postępowaniu ofertowym oraz do złożenia pisemnej oferty wstępnej na najem lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej w terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Radom, wskazanym w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia.

 

 1. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA.

Port Lotniczy Radom S.A.

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 86.

 1. INFORMACJE O PORCIE LOTNICZYM RADOM, WYMAGANIACH I OCZEKIWANIACH WYNAJMUJĄCEGO.

Port Lotniczy Radom, ze względu na bliskość Warszawy posiada jeden z najznaczniejszych potencjałów rozwoju ruchu pasażerskiego w Polsce. Ponieważ jednak dopiero rozpoczyna działalność i ma do pokonania pewne bariery natury infrastrukturalnej, Wynajmujący szuka dla zagospodarowania lokali komercyjnych na terenie nowo wybudowanego (na bazie terminala przeniesionego z Łodzi) terminala pasażerskiego wiarygodnego, stabilnego, doświadczonego partnera który, w interesie wieloletniej współpracy, gotów jest zaoferować optymalne dla obu stron warunki handlowe niezależnie od możliwych w początkowym okresie działalności portu nierytmiczności w rozwoju ruchu. Prognoza wzrostu ruchu pasażerskiego, która winna stanowić podstawę do sporządzenia oferty, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego „Zaproszenia“.

Wynajmujący planuje w przyszłości wybudować docelowy terminal pasażerski, który z czasem przejmie funkcje obecnego obiektu. Precyzyjny termin zakończenia tej inwestycji nie jest możliwy do ustalenia.

W okresie przejściowym, pomiędzy przekazaniem Najemcy lokalu, a rozpoczęciem operacji pasażerskich z terminala, Najemca winien dokonać prac adaptacyjnych. W tym czasie zostanie przez Wynajmującego obciążony refakturą kosztów doprowadzenia infrastruktury do tych lokali, które pierwotnie nie miały przeznaczenia gastronomicznego, lub też wcale nie istniały w pierwotnym obiekcie (jak przestrzeń przeznaczona pod działalność handlową w ogólnostępnej hali odlotów).

Istnieje możliwość, iż jeszcze przed rozpoczęciem operacji pasażerskich, budynek terminala zostanie udostępniony dla publiczności. Byłoby rzeczą pożądaną, aby Najemca lokali gastronomicznych w takim przypadku uruchomił działalność gastronomiczną, przynajmniej w pewnym wymiarze. Inicjatywa Oferenta w zakresie współpracy marketingowej i promocji Portu Lotniczego Radom w tym okresie będzie doceniona, choć nie jest wymagana jako część oferty i nie bedzie oceniana w ramach kryteriów oceny ofert.

 

 1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA.

Przedmiotem postępowania jest wybór Najemców powierzchni przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej w terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Radom w ramach trzech (3) niżej wymienionych części odnoszących się poszczególnych opisanych przedmiotów najmu (patrz pkt IV.1, IV.2, IV.3).

Na wniosek Portu Lotniczego Radom, obszar przedmiotów najmu określonych w punkcie IV.2, tj. lokali 0.66, 0.78 i 0.79, zostanie ustanowiony obszarem składu wolnocłowego w myśl ustawy z dnia 19 marca 2004 roku – Prawo Celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 z późn. zm.)

Z dalszą treścią zaproszenia zapoznać się można pod odnośnikiem:

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na najem lokali komercyjnych

     

Wytworzył: Jacek Zawadzki 2013-12-04 21:28
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-12-04 21:39
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-12-04 21:45

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Prezentujemy treść obwieszczenia, które spółka otrzymała do uwidocznienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 10 kwietnia 2013 r.

Z pełną treścią obwieszczenia można zapoznać się pod poniższym odnośnikiem:
obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2013 r.


Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE


WOOŚ-II.4230.3.2011.TR

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie działając na podstawie:
 • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej dalej "ustawą ooś") zawiadamia strony postępowania,
 • art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy ooś podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 9 kwietnia 2013 r. wydał decyzję, znak: WOOŚ-II.4230.3.2011.TR, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie cywilnego portu lotniczego w Radomiu, na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom - Sadków.
Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, pok. 305, od poniedziałku do piątku, w godz. 900 - 1500, a dodatkowo z samą treścią decyzji w niżej wymienionych urzędach oraz na stronie internetowej organu.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
 2. Siedzibie spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A.;
 3. Urzędzie Miejskim w Radomiu;
 4. Urzędzie Gminy Gózd;
 5. Urzędzie Gminy Jedlnia - Letnisko;
 6. Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew.
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2013-04-10 08:58
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-04-10 09:15
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-04-10 09:16

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Prezentujemy treść obwieszczenia, jakie spółka otrzymała do uwidocznienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 9 kwietnia 2013 r.
Z pełną treścią obwieszczenia można zapoznać się pod poniższym odnośnikiem:
obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE


WOOŚ-II.4230.3.2011.TR

Obwieszczenie

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia strony, że termin załatwienia prowadzonej w tutejszym urzędzie sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie cywilnego portu lotniczego w Radomiu, na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom - Sadków został przedłużony do 15 kwietnia 2013 r.

Powyższe spowodowane jest oczekiwaniem na ewentualne uwagi i wnioski złożone do prowadzonego postępowania w związku z możliwością wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
 2. Siedzibie spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A.;
 3. Urzędzie Miejskim w Radomiu;
 4. Urzędzie Gminy Gózd;
 5. Urzędzie Gminy Jedlnia - Letnisko;
 6. Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew.
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2013-04-09 11:24
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-04-09 11:39
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-06-17 08:40

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Prezentujemy treść obwieszczenia z dnia 6 marca 2013 r., które Spółka otrzymała do publikacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 6 marca 2013 r.

Z pełną treścią obwieszczenia można zapoznać się pod poniższym odnośnikiem:
tekst obwieszczenia w formacie pdf

Warszawa, dnia 6 marca 2013 r.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie


WOOŚ-II.4230.3.2011.TR

Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamia Strony, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie cywilnego portu lotniczego w Radomiu, na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom - Sadków, mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokonać tego mogą w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, pok. 305, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 - 1500, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
 2. Siedzibie spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A.;
 3. Urzędzie Miejskim w Radomiu;
 4. Urzędzie Gminy Gózd;
 5. Urzędzie Gminy Jedlnia - Letnisko;
 6. Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew.
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2013-03-07 07:04
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-03-07 07:17
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-06-17 08:40

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Prezentujemy treść obwieszczenia z dnia 14 stycznia 2013 r., które Spółka otrzymała do publikacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 15 stycznia 2013 r.

Z pełną treścią obwieszczenia można zapoznać się pod poniższym odnośnikiem:
tekst obwieszczenia w formacie pdf


Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie


WOOŚ-II.4230.3.2011.TR

Obwieszczenie
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 106 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, oraz na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej dalej "ustawą ooś") podaje do publicznej wiadomości, że:
 • w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie cywilnego portu lotniczego w Radomiu, na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom - Sadków, w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 1 lutego 2011 r., znak: PLR 15/2011, spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A., istnieje możliwość składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez każdego tym zainteresowanego w terminie od 22 stycznia 2013 r. do 11 lutego 2013 r.;
 • uwagi i wnioski, o których mowa powyżej, mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.);
 • miejscem właściwym do składania uwag i wniosków jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, a organem właściwym do rozpatrzenia tychże uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;
 • uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia;
 • organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przytaczanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, zaś organem właściwym do wydawania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu;
 • z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, pok. 305, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900- 1500;
 • stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił w dniu 14 stycznia 2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Jednocześnie informuje się, że Strony postępowania mają możliwość składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez cały okres jego trwania.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (co najmniej 21 dni) w:
 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
 2. Siedzibie spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A.;
 3. Urzędzie Miejskim w Radomiu;
 4. Urzędzie Gminy Gózd;
 5. Urzędzie Gminy Jedlnia - Letnisko;
 6. Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew.
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2013-01-15 09:12
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-01-15 09:16
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-06-17 08:39

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Prezentujemy treść obwieszczenia z dnia 7 grudnia 2012 r., które Spółka otrzymała do publikacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 14 grudnia 2012 r.

Z pełną treścią obwieszczenia można zapoznać się pod poniższymi odnośnikami:
tekst w formacie .pdf
tekst w formacie .jpg

Warszawa, dnia 07 grudnia 2012 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOŚ-II.4230.3.2011.TR
Obwieszczenie

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że termin załatwienia prowadzonej w tutejszym urzędzie sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie cywilnego portu lotniczego w Radomiu, na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom-Sadków został przedłużony do 31 marca 2013 r.

Powyższe spowodowane jest koniecznością przeanalizowania przedłożonego do prowadzonego postępowania tekstu jednolitego raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami, potrzebą wystąpienia do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wydanie opinii, a także koniecznością zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
 
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
 2. Siedzibie spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A.;
 3. Urzędzie Miejskim w Radomiu;
 4. Urzędzie Gminy Gózd;
 5. Urzędzie Gminy Jedlnia - Letnisko;
 6. Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew.
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2012-12-14 11:46
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2012-12-14 11:53
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-01-03 13:57

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Prezentujemy treść obwieszczenia z dnia 22 sierpnia 2012 r., które Spółka otrzymała do publikacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2012 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOŚ-II.4230.3.2011.TR

Obwieszczenie

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie cywilnego portu lotniczego w Radomiu, na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom - Sadków, został przedłużony do 30 listopada 2012 r.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
 2. Siedzibie spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A.;
 3. Urzędzie Miejskim w Radomiu;
 4. Urzędzie Gminy Gózd;
 5. Urzędzie Gminy Jedlnia - Letnisko;
 6. Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew.
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2012-08-29 10:12
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2012-08-29 10:22
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2012-08-29 10:23

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Prezentujemy treść obwieszczenia z dnia 20 lipca 2012 r., które Spółka otrzymała do publikacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 27 lipca 2012 r.


Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOŚ-II.4230.3.2011.TR
Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że w dniu 20 lipca 2012 r. wydał postanowienie, znak: WOOŚ-II.4230.3.2011.TR, którym podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie cywilnego portu lotniczego w Radomiu, na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom-Sadków.
Ww. postanowienie wydane zostało po przedłożeniu w dniu 13 lipca 2012 r. przez spółkę Port Lotniczy "RADOM" S.A. raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 - 1500, pok. 305, w niżej wymienionych urzędach oraz na stronie internetowej organu.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
 2. Siedzibie spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A.;
 3. Urzędzie Miejskim w Radomiu;
 4. Urzędzie Gminy Gózd;
 5. Urzędzie Gminy Jedlnia - Letnisko;
 6. Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew.
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2012-07-27 10:14
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2012-07-27 10:17
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2012-07-27 10:18

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Poszukiwany wykonawca do remotnu i budowy ogrodzenia lotniska

TERMIN NADSYŁANIA OFERT: 21 listopada 2011 r. godzina 10:00

Aktualnie istniejące ogrodzenie lotniska Radom – Sadków wykonane jest częściowo z paneli drucianych, częściowo z siatki. Łączna długość podlegająca niniejszemu zapytaniu wynosi około 7.1 km, z czego około 5.6 km to ogrodzenie już istniejące, zaś 1.5 km to ogrodzenie, które należy wybudować.

Ponieważ całkowita długość ogrodzenia nie jest dokładnie zmierzona, prosimy o przygotowanie oferty cenowej jak dla 100 metrów bieżących ogrodzenia modernizowanego (bez uwzględnienia ewentualnych napraw), 100 metrów bieżących ogrodzenia nowo budowanego oraz za jedną samonośną bramę przesuwną, zgodnie z poniższymi wymaganiami. Końcowe rozliczenie następować będzie za każdy wykonany metr bieżący.

1. Ogrodzenie istniejące:

Panele druciane wykonane są z wysoko procentowej stali pokrytej poliestrem metodą proszkową na kolor wg RAL 6005 (ciemno zielony). Wysokość paneli wynosi 2000 mm, długość 2490 mm, wymiary oczka 200 x 50 mm, wymiary pręta pionowego Ø5 mm, wymiary płaskownika poziomego 13 x 5 mm, długość słupka 2700 mm, wymiary słupka 60 x 40 x 3 mm, zagłębienie słupka poniżej terenu 650 mm, do słupka przymocowany jest pod kątem 45° wysięgnik, na którym w trzech rzędach rozciągnięty jest drut kolczasty z napinaczami co 25 m, długość wysięgnika 460 mm, drut kolczasty Ø2.4 mm. Wysokość ogrodzenia z uwzględnieniem zwyżki wynosi około 2450 mm.

Modernizacja tego ogrodzenia polegać będzie na:

 • ewentualnej naprawie uszkodzonych paneli
 • trwałym osadzeniu dolnej krawędzi paneli w podłożu poprzez zabetonowanie na głębokość co najmniej 50 cm w głąb ziemi
 • przymocowaniu do każdego słupka drugiego wysięgnika, tak aby wysięgniki tworzyły literę V
 • rozciągnięciu na nowo przymocowanym wysięgniku co najmniej trzech rzędów drutu kolczastego analogicznie do wysięgnika istniejącego
 • rozciągnięciu pomiędzy wysięgnikami uformowanego w podwójną helisę drutu ostrzowego, tzw. „concertina”, wykonanego z materiału odpornego na korozję, drut nośny o średnicy nie mniejszej niż 2.4 mm, średnica nominalna spirali co najmniej 440 mm, odległość pomiędzy górną krawędzią panelu a dolną krawędzią zwyżki z drutu ostrzowego nie może przekraczać 20 cm

Nowe wysięgniki powinny być wykonane z wysokoprocentowej stali i pokryte warstwą malarską metodą proszkową na taki sam lub zbliżony do istniejących kolor (RAL 6005) w sposób zapewniający wieloletnią trwałość powłoki.


Ogrodzenie z siatki wykonane jest z drutu ocynkowanego o średnicy Ø3.2 mm powlekanego metodą proszkową tworzywem, średnica po powleczeniu Ø3.7 mm. Siatka o wysokości 2000 mm, słupki o przekroju zamkniętym 50 x 30 x 3 mm o długości 2700 mm, na końcu przyspawany wysięgnik pod kątem 45° powlekany proszkowo na kolor wg RAL 6005 (ciemno zielony). Rozstaw słupków 2500 mm, siatka przymocowana do linek naciągowych Ø3.7 mm, montowanych na słupkach co 500 mm wysokości siatki. Linka przywiązana drutem wiązałkowym Ø1.5 mm. Siatka napinana napinaczami co 50 m po 5 sztuk. Trzy rzędy drutu kolczastego, drut napinany napinaczami co 25 m. Siatka mocowana dołem do linki napinającej szpilkami z drutu ocynkowanego Ø10 mm co 0.83 m, szpilki wbijane pod kątem na przemian lewo i prawo.

Modernizacja tego ogrodzenia polegać będzie na:

 • ewentualnej naprawie uszkodzonych fragmentów ogrodzenia
 • trwałym osadzeniu dolnej krawędzi siatki w podłożu poprzez jej zabetonowanie na głębokość co najmniej 50 cm w głąb ziemi
 • przymocowaniu do każdego słupka drugiego wysięgnika, tak aby wysięgniki tworzyły literę V
 • rozciągnięciu na nowo przymocowanym wysięgniku co najmniej trzech rzędów drutu kolczastego analogicznie do wysięgnika istniejącego
 • rozciągnięciu pomiędzy wysięgnikami uformowanego w podwójną helisę drutu ostrzowego, tzw. „concertina”, wykonanego z materiału odpornego na korozję, drut nośny o średnicy nie mniejszej niż 2.4 mm, średnica nominalna spirali co najmniej 440 mm, odległość pomiędzy górną krawędzią siatki a dolną krawędzią zwyżki z drutu ostrzowego nie może przekraczać 20 cm

Nowe wysięgniki powinny być wykonane z wysokoprocentowej stali i pokryte warstwą malarską metodą proszkową na taki sam lub zbliżony do istniejących kolor (RAL 6005) w sposób zapewniający wieloletnią trwałość powłoki.

Modernizacja obejmie również co najmniej 4 bramy, w tym samonośne bramy przesuwne, które należy dostosować do parametrów wyszczególnionych w pkt. 3.

2. Ogrodzenie do wybudowania:

Oferta obejmować powinna również wybudowanie nowego ogrodzenia z paneli drucianych o parametrach nie gorszych niż ogrodzenie z paneli po modernizacji, tzn.

 • wysokość panelu – 2000 mm
 • długość panelu – 2490 mm
 • wymiary oczka – 200 x 50 mm
 • wymiary pręta pionowego – Ø5 mm
 • wymiary płaskownika poziomego – 13 x 5 mm
 • długość słupka – 2700 mm
 • wymiary słupka – 60 x 40 x 3 mm
 • zagłębienie słupka poniżej terenu – 650 mm
 • dwa wysięgniki na słupku, wykonane z wysokoprocentowej stali, zamocowane pod kątem 45°, z rozciągniętymi na każdym z nich trzema rzędami drutu kolczastego Ø2.4 mm, pomiędzy wysięgnikami rozciągnięty uformowany w podwójną helisę drut ostrzowy, tzw. „concertina”, wykonany z materiału odpornego na korozję z drutem nośnym o średnicy nie mniejszej niż 2.4 mm, średnica nominalna spirali co najmniej 440 mm, odległość pomiędzy górną krawędzią panelu a dolną krawędzią zwyżki z drutu ostrzowego nie może przekraczać 20 cm
 • dolna krawędź panelu osadzona na trwałe w podłożu poprzez zabetonowanie na głębokość co najmniej 50 cm w głąb ziemi
 • panele i wysięgniki pokryte powłoką malarską metodą proszkową na kolor taki sam lub zbliżony do istniejącego ogrodzenia (RAL 6005) w sposób zapewniający wieloletnią trwałość powłoki
 

3. Nowe bramy przesuwne

Ponadto w ciągu ogrodzenia wykonane mają zostać dwie nowe samonośne bramy przesuwne o szerokości około 6 metrów każda, które powinny spełniać poniższe minimalne wymagania:

 • wysokość bramy – 2000 mm nad poziom terenu
 • wysokość bramy ze zwyżką z drutu ostrzowego – 2450 mm nad poziom terenu
 • brama wykonana z wysokoprocentowej stali
 • wysięgniki tworzące literę V na bramie, wykonane z wysokoprocentowej stali, zamocowane pod kątem 45°, z rozciągniętymi na każdym z nich trzema rzędami drutu kolczastego Ø2.4 mm , pomiędzy wysięgnikami rozciągnięty uformowany w podwójną helisę drut ostrzowy, tzw. „concertina”, wykonany z materiału odpornego na korozję z drutem nośnym o średnicy nie mniejszej niż 2.4 mm, średnica nominalna spirali co najmniej 440 mm, odległość pomiędzy górną krawędzią bramy a dolną krawędzią zwyżki z drutu ostrzowego nie może przekraczać 20 cm
 • dolna krawędź bramy nie wyżej niż 20 cm nad poziomem terenu
 • teren pod bramą powinien być utwardzony, np. poprzez zbrojoną warstwę betonu, dostosowaną do ruchu pojazdów ciężarowych o masie do 15 ton
 • brama i wysięgniki pokryte powłoką malarską metodą proszkową na kolor taki sam lub zbliżony do istniejącego ogrodzenia (RAL 6005) w sposób zapewniający wieloletnią trwałość powłoki

Aktualnie istniejące ogrodzenie z siatki zobaczyć można m.in. na ulicy Lubelskiej od strony wsi Sadków, natomiast ogrodzenie z paneli drucianych obejrzeć można m.in. na ulicy Reymonta.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panem Grzegorzem Tuszyńskim, tel. 692 982 737, e-mail tuszynski@lotnisko-radom.eu

 
W załączeniu zdjęcie górnej części ogrodzenia jednego z Polskich lotnisk. Widoczne wysięgniki tworzące literę V z czterema rzędami drutu kolczastego na każdym z nich oraz „concertina” pomiędzy wysięgnikami.

     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2011-11-04 08:44
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2011-11-04 08:55
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2012-05-14 14:15

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Prezentujemy treść obwieszczenia z dnia 10 marca 2011 r., które Spółka otrzymała do publikacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 16 marca 2011 r.
Pełną treść obwieszczenia pobrać można pod jednym z poniższych odnośników:
Warszawa, dnia 10 marca 2011 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOŚ-II.4230.3.2011.TR
Obwieszczenie
Na podstawie art. 101 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że w dniu 10 marca 2010 r. (powinno być 2011 - przyp. red.) wydał postanowienie, znak WOOŚ-II.4230.3.2011.TR, którym zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie cywilnego portu lotniczego w Radomiu, na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom - Sadków do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu tegoż przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 - 1500, pok.305.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
 2. Siedzibie Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A.;
 3. Urzędzie Miejskim w Radomiu;
 4. Urzędzie Gminy Gózd;
 5. Urzędzie Gminy Jedlnia - Letnisko;
 6. Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew.
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2011-03-17 08:16
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2011-03-17 08:33
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2011-04-07 14:04

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Prezentujemy treść obwieszczenia z dnia 8 marca 2011 r., które Spółka otrzymała do publikacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 14 marca 2011 r.
Pełną treść obwieszczenia można pobrać pod poniżej:

Warszawa, dnia 8 marca 2011 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOŚ-II.4230.3.2011.TR

Obwieszczenie
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zawiadamia się Strony, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał w dniu 8 marca 2011 r. postanowienie, znak: WOOŚ-II.4230.3.2011.TR, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres koniecznego do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie cywilnego portu lotniczego w Radomiu, na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom - Sadków.Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, pok. 305, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 - 1500 oraz niżej wymienionych urzędach.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
 2. Siedzibie spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A.;
 3. Urzędzie Miejskim w Radomiu;
 4. Urzędzie Gminy Gózd;
 5. Urzędzie Gminy Jedlnia-Letnisko;
 6. Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew.
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2011-03-14 08:15
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2011-03-14 08:32
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2011-04-07 14:05

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Prezentujemy treść obwieszczenia, które Spółka otrzymała do publikacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
Pełną treść obwieszczenia można pobrać poniżej:

Warszawa, dnia 7 lutego 2011 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOŚ-II.4230.3.2011.TR
Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 1 lutego 2011 r., znak: PLR 15/2011, spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie cywilnego portu lotniczego w Radomiu, na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom - Sadków.

Z treścią wniosku i z jego załącznikami  można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, pok. 305, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 - 1500.
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2011-02-16 08:22
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2011-02-16 08:39
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2011-03-14 08:15

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Wycinka drzew - rozstrzygnięcie

W oparciu o oferty nadesłane w odpowiedzi na zaproszenie z dnia 10 stycznia 2011 r. Zarząd Portu Lotniczego "RADOM" S.A. w dniu 31 stycznia 2011 r. dokonał wyboru wykonawcy, który dokona wycinki drzew z terenu lotniska Radom - Sadków.

Zwyciężyła oferta nr 7 złożona przez:
Zakład Handlowo-Usługowy "LIGNUM" Grzegorz Przybyś
Kobylany 106, 26-640 Skaryszew

Zestawienie ofert znajduje się pod poniższym odnośnikiem:
     

Wytworzył: Łukasz Skorupski 2011-01-31 15:45
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2011-02-01 14:57
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2011-02-09 15:23

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Zaproszenie do składania ofert - wycinka drzew

Port Lotniczy "RADOM" S.A.
w oparciu o posiadane zezwolenie Prezydenta Miasta Radomia
(decyzja o nr OŚR.I.7635.MP.7635-518/10 z dn. 25.11.2010 r. z terminem wykonania - 31.03.2011 r.)
zaprasza do składania ofert na wycięcie 40 drzew na terenie lotniska Radom-Sadków, według podanego zestawienia

Pełna treść zaproszenia ofertowego wraz z zestawieniem drzew jest dostępna pod poniższymi odnośnikami:
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2011-01-10 08:06
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2011-01-10 10:17
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2011-02-01 14:45

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Zawiadomienie o wyborze oferty - analiza przedsiębiorstwa

W dniu 8 grudnia 2010 r. Zarząd Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. na podstawie porównania 9-ciu ofert nadesłanych w związku z otwartym, publicznym zaproszeniem do składania ofert na Analizę przedsiębiorstwa z dnia 18 listopada 2010 r. podjął uchwałę o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pełen tekst Uchwały znajduje się pod poniższym odnośnikiem:
Uchwała Nr 35/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.

Załącznik do Uchwały znajduje się pod poniższymi odnośnikami:
Załącznik do Uchwały Nr 35/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. strona 1  /  strona 2

Uchwała zarządu spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A.
Nr 35/10
z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Wykonawcy w otwartym, publicznym postępowaniu (ogłoszenie
w Gazecie Wyborczej z dn. 18.11.2010 r.) dot. wykonania Analizy mającej na celu
ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A., stanu
i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa
oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska
(zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie
analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o
prywatyzacji bezpośredniej).

na podstawie statutu spółki Port Lotniczy Radom S.A. w oparciu o zestawienie ofert, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały Zarząd Spółki Port Lotniczy "Radom" S.A. postanawia:

1.
zawrzeć umowę na wykonanie Analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A., stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej) z konsorcjum firm
Infra Vision Przemysław Gorgol
ul. Św. Wincentego 114/94
03-291 Warszawa
oraz
International Management Services Sp. z o.o.
ul. Felicjanek 4/10
31-104 Kraków
Zaoferowana cena wynosi 38.000,00 zł brutto. Okres realizacji zlecenia to 3 tygodnie.

2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
     

Wytworzył: Czesław Jarosz 2010-12-08 16:01
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2010-12-09 10:06
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2011-01-11 08:08


2010-11-18 09:59
Zaproszenie do składania ofert - analiza przedsiębiorstwa

Zarząd Portu Lotniczego „RADOM” S.A.
zgodnie z Art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
zaprasza do składania ofert na
wykonanie analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki,
stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki,

oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz
oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska

(zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej)

Wykonawca musi wykazać niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie analizy zgodnej z w/w rozporządzeniem i potwierdzi dokumentem, że zlecenie to zostało wykonane należycie.

Informacje na temat powyższych wymagań, warunków, kryteriów oraz samej Spółki można uzyskać w jej siedzibie od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Łukasz Skorupski,

tel. + 48 48 3620405, fax: + 48 48 3601325, e-mail: skorupski@lotnisko-radom.eu

Oferty pisemne uwzględniające cenę oraz termin realizacji zadania prosimy składać w siedzibie Portu Lotniczego „RADOM” S.A.

w terminie do 03.12.2010 r., godz.12.00

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Opublikował: Grzegorz Tuszyński, dnia 18 listopada 2010 r.
     

Wytworzył: Łukasz Skorupski 2010-11-18 10:09
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2010-12-08 10:16Copyright 2018 MWR

BIP PLR S.A. Strona główna | Serwis WWW Lotnisko Radom | Kontakt |