Strona główna BIP
 
Licznik odwiedzin: 181458

Strona główna BIP

Zapytanie ofertowe PLR/ZO-BB0/1/2016 - rozstrzygnięcie. - Zapytania ofertowe
W związku z zamieszczonym zapytaniem ofertowym PLR/ZO-BB0/1/2016 dotyczącym zakupu detektora do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) dziękujemy za udział w postępowaniu firmom, które przedstawiły swoje oferty.
Na podstawie analizy ofert jak również przeprowadzonych rozmów negocjacyjnych Komisja jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy Transactor Security sp. z o.o.

     


Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 - wybrano biegłego rewidenta - Ogłoszenia, komunikaty
Spółka Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Kaszubskiej 2 informuje, iż w dniu 3 listopada 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego...


     

Odpowiedzi do pytań związanych z zapytaniem ofertowm - Detektor ETD -PLR/ZO-BBO/1/2016 - Zapytania ofertowe
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego na zakup detektora do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) (numer: PLR/ZO-BBO/1/2016), Zamawiający zamieszcza swoje odpowiedzi: ....
Czytaj dalej ...

     

Zapytanie ofertowe - Detektor ETD - PLR/ZO-BBO/1/2016 - Zapytania ofertowe
Radom, dnia 18 października 2016 roku
Numer sprawy: PLR/ZO-BBO/1/2016

WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na następujący zakup.
1. Zamawiający: Port Lotniczy RADOM S.A., ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom .
2. Przedmiot zamówienia: zakup jednego detektora do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) dla potrzeb pracowników Straży Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Radom S.A. Dostarczenie przedmiotowego urządzenia do miejsca jego docelowego użytkowania tj. Port Lotniczy Radom S.A. ul Lubelska 158 wraz z jego instalacją. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników Straży Ochrony Lotniska w zakresie jego obsługi.
3. Charakterystyka zamówienia: przedmiotowe urządzenie będzie użytkowane przez pracowników Straży Ochrony Lotniska w trakcie wykonywania zadań służbowych, w związku z powyższym urządzenie posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w międzynarodowych portach lotniczych, spełniać wymagania Decyzji Wykonawczej Komisji C (2015) rozporządzenia (WE) 300/2008 oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenie w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

Urządzenie powinno zbierać i analizować śladowe ilości cząsteczek ze skażonych powierzchni lub zawartości bagażu, oraz ich opary i sygnalizować za pomocą alarmu obecność materiałów wybuchowych i ich mieszanin.
Czytaj dalej ...

     

Konsultacje służby AFIS - Ogłoszenia, komunikaty
Port Lotniczy Radom S.A. jako instytucja zapewniająca służby żeglugi  powietrznej AFIS ogłasza  przeprowadzenie w dniu 09.11.2016 o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Kaszubskiej 2 w Radomiu, konsultacji zbiorowych użytkowników służby AFIS ( Radom Informacja).
Uczestników chcących wziąć udział w konsultacjach prosimy o przesłanie imiennej listy uczestników najpóźniej jeden dzień roboczy przed planowanym terminem konsultacji na adres gierczak@lotnisko-radom.eu.
Konsultacje realizowane są na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1035/2011, Załącznik I, pkt. 8.1. 


     

Zakończenie postępowania PLR/ZO-OIR.1/2016 - Zapytania ofertowe
Radom, dnia 30 września 2016 roku
Numer sprawy: PLR/ZO-OIR.1/2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na następującą usługę.
1. Zamawiający: Port Lotniczy RADOM SA, ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom .

2. Przedmiot zamówienia: budowa budynku gospodarczego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz poszerzeniem drogi technicznej na terenie lotniska Radom – Sadków, ul. Lubelska 158, 26-600 Radom. W zakres prac wchodzi przeprowadzenie kompletnych prac budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz zapewnienie na terenie lotniska Radom – Sadków tymczasowego ogrzewanego garażu dla dwóch pojazdów o wymiarach 6,5 x 2,5 x 2,5 m (długość/szerokość/wysokość), do czasu oddania budynku gospodarczego do użytkowania.

3. Charakterystyka zamówienia:Czytaj dalej ...

     

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016 - Zapytania ofertowe
Rada Nadzorcza Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A.
z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kaszubskiej 2

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki wraz z oceną przyjętej przez Spółkę praktyki rachunkowości.

I.WARUNKI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Czytaj dalej ...

     

ZAPYTANIE OFERTOWE PLR/ZO-OIR.1/2016 - Zapytania ofertowe
Radom, dnia 20 września 2016 roku
Numer sprawy: PLR/ZO-OIR.1/2016

WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na następującą usługę.
1.    Zamawiający: Port Lotniczy RADOM SA, ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom .

2.    Przedmiot zamówienia:  budowa budynku gospodarczego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz poszerzeniem drogi technicznej na terenie lotniska Radom – Sadków, ul. Lubelska 158, 26-600 Radom. W zakres prac wchodzi przeprowadzenie kompletnych prac budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz zapewnienie na terenie lotniska Radom – Sadków tymczasowego ogrzewanego garażu dla dwóch pojazdów o wymiarach 6,5 x 2,5 x 2,5 m (długość/szerokość/wysokość), do czasu oddania budynku gospodarczego do użytkowania.

3.    Charakterystyka zamówienia:Czytaj dalej ...

     

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM S.A. - Regulaminy i zarządzenia
Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu
Portu Lotniczego „RADOM” S.A.
nr 23/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
PORTU LOTNICZEGO RADOM S.A.

I.    ZARZĄDZAJĄCY PARKINGIEM
Zarządzającym Parkingiem jest Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą
w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000061844, zwana dalej PLR lub Zarządzającym.


Czytaj dalej ...


     

AFIS EPRA - Ogłoszenia, komunikaty

Ankieta dla użytkowników lotniskowej służby informacji powietrznej AFIS EPRA.

Pobierz doc

     

Ogłoszenie Rekrutacyjne 2016 06 21 (Nr ref. OSO/1/2016) - Praca


Port Lotniczy „RADOM” S.A.
ogłasza nabór osób na następujące stanowisko:
 
Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego
(Nr ref. OSO/1/2016)
Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna m.in. za:
-    Zapewnienie bezpieczeństwa operacyjnego portu lotniczego
-    Nadzór nad przestrzeganiem procedur operacyjnych przez personel i użytkowników lotniska
-    Nadzór nad realizacją zadań służb operacyjnych
-    Współpracę z organami Służb Ruchu Lotniczego

Wymagania niezbędne:
-    niekaralność, potwierdzona stosownym zaświadczeniem (na etapie rekrutacji wystarczy oświadczenie osoby aplikującej)
-    wykształcenie wyższe,
-    znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, ze szczególnym naciskiem na frazeologię lotniczą,
-    umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem,
-    odpowiedzialność, samodzielność, asertywność, podzielność uwagi
-    odporność na stres
-    wysoka kultura osobista,
-    aktualne prawo jazdy kat. B,
-    znajomość obsługi komputera (pakiety biurowe, posługiwanie się siecią Internet)
-    dyspozycyjność (praca zmianowa, również w godzinach nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy)
-    sprawność fizyczna i dobry stan zdrowia

czytaj dalej ...
     

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - PLR/ZO-DON.2/2016 - Zapytania ofertowe
Radom, 15 czerwca 2016r.
Znak sprawy: PLR/ZO-DON.2/2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usługi sprzątania, utrzymania czystości i higieny w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego w Radomiu (kod 26-600), ul. Lubelska 158 (teren lotniska), tj.: budynku terminala pasażerskiego o łącznej powierzchni ok. 2850m2 (w tym ok. 400m2 podłogi drewnianej) i pomieszczeniach biurowych o powierzchni ok. 900m2 wraz ze strefami zastrzeżonymi, do których dostęp jest ograniczony (tzn. strefy, gdzie dostęp jest możliwy jedynie po uzyskaniu czasowej karty identyfikacyjnej zgodnie z instrukcją przepustkową Zamawiającego oraz po poddaniu się kontroli bezpieczeństwa / kontroli manualnej osoby), oraz usługi sprzątania na pokładach statków powietrznych, w dniu 14 czerwca 2016 roku zostały złożone oferty przez niżej wskazane podmioty:
1)    Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce;
2)    Polita Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin;
3)    Impel Airport Partner Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław;
4)    Carzoni Izabela Seweryn, ul. Witosa 10A, 26-600 Radom.

Biorąc pod uwagę kryterium ceny, do dalszych negocjacji wytypowana została oferta złożona przez Panią Izabelę Seweryn, prowadzącą działalność gospodarczą po nazwą CARZONI Izabela Seweryn.

     

Serwis sprzątający PLR/ZO-DON.2/2016. - Zapytania ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na usługę.
1. Zamawiający: Port Lotniczy RADOM SA, ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom .

2. Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi sprzątania, utrzymania czystości i higieny w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego w Radomiu (kod 26-600), ul. Lubelska 158 (teren lotniska), tj.: budynku terminalapasażerskiego o łącznej powierzchni ok. 2850m2 (w tym ok. 400m2 podłogi drewnianej) i pomieszczeniach biurowych o powierzchni ok. 900m2 wraz ze strefami zastrzeżonymi, do których dostęp jest ograniczony (tzn. strefy, gdzie dostęp jest możliwy jedynie po uzyskaniu czasowej karty identyfikacyjnej zgodnie z instrukcją przepustkową Zamawiającego oraz po poddaniu się kontroli bezpieczeństwa/kontroli manualnej osoby) oraz usługi sprzątania na pokładach statków powietrznych, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do zapytania ofertowego....

     

Ogłoszenie rekrutacyjne 05 2016 PLR. - Praca
Lotniczy Radom S.A.
ogłasza nabór osób na następujące stanowiska:

( Rekrutacja do 17 czerwca 2016 )

Pracownik Obsługi Pasażerskiej
(Nr ref. DON/1/2016)
Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
- Bezpośrednią obsługę pasażerów i bagażu.
- Prowadzenie odpraw pasażerskich i bagażowych.
- Obsługę informacji lotniskowej.
- Sprzedaż biletów lotniczych.

Pracownik Obsługi Płytowej – Operator Sprzętu GSE
(Nr ref. DON/2/2016)
Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
- Realizację obowiązków w zakresie obsługi naziemnej samolotów zgodnie z procedurami przewoźników oraz zgodnie z wytycznymi Koordynatora Rejsu.
- Obsługę sprzętu do obsługi naziemnej samolotów.
- Załadunek/rozładunek bagaży, sortowanie bagaży, obsługę przyczep bagażowych.
     

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 - wybrano biegłego referenta - Praca
Spółka Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Kaszubskiej 2 informuje,
iż w dniu 26 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego...      

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 - Praca
Rada Nadzorcza Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A., z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kaszubskiej 2 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.     

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony PLR/ZP-3/2015 - Przetargi
Dostawa 4 szt. lekkich samochodów specjalnych do rozpoznawania i usuwania skutków zagrożeń ekologiczno - chemicznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego "Radom" S.A.     

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 - Praca
Rada Nadzorcza Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A., z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kaszubskiej 2 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014      

Ogłoszenie o zamówieniu PLR/ZP-1/2014 - przetarg ograniczony - Przetargi
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania PLR/ZP-1/2014 - dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego, lotniskowego sprzętu do obsługi naziemnej dla Portu Lotniczego Radom S.A. z siedzibą w Radomiu, tj. samolotowego podgrzewacza powietrza oraz samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczania przez oblodzeniem statków powietrznych.     

PLR/224/PO-2/2014 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenia, komunikaty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na najem miejsc postojowych przeznaczonych na stanowiska postoju taksówek przed budynkiem terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Radom S.A. - postępowanie PLR/224/PO-2/2014

     

Nabór pracowników do Działu Obsługi Naziemnej - Praca
Port Lotniczy "RADOM" S.A. poszukuje pracowników do Działu Obsługi Naziemnej na stanowiska: Koordynator Obsługi Pasażerskiej, Pracownik Obsługi Pasażerskiej, Koordynator rejsu, Koordynator Obsługi Płytowej, Pracownik Obsługi Płytowej - Operator Sprzętu GSE.     

PLR/221/PO-1/2013 - Informacja o wyborze oferty - Ogłoszenia, komunikaty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym na najem powierzchni lokali komercyjnych przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej w terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Radom.     

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem 4 oznakowanych miejsc TAXI - Ogłoszenia, komunikaty
Postępowanie PLR/224/PO-2/2014. Port Lotniczy Radom S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 86 ogłasza wszczęcie postępowania – konkursu ofert, którego przedmiotem jest najem 4 (czterech) oznakowanych miejsc postojowych przed budynkiem terminala pasażerskiego, przeznaczonych na stanowiska postoju taksówek.     

PLR/ZP-5/2013 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetargi
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1, 2, 3 i 4 postępowania PLR/ZP-5/2013.     

PLR/ZP-4/2013 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Przetargi
Informacja o unieważnieniu postępowania PLR/ZP-4/2013 w częściach 1 oraz 2 zamówienia.     

PLR/ZP-3/2013 - informacja o wyborze oferty w części 2 i unieważnieniu postępowania w częściach 1 oraz 3 - Przetargi
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 zamówienia PLR/ZP-3/2013 i o unieważnieniu postępowania w częściach 1 oraz 3     

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - PLR/224/PO-1/2014 - Ogłoszenia, komunikaty
Postępowanie PLR/224/PO-1/2014. Port Lotniczy "RADOM" S.A. informuje, iż unieważnia konkurs ofert, którego przedmiotem jest najem 4 (czterech) oznakowanych miejsc postojowych przed budynkiem terminala pasażerskiego, przeznaczonych na stanowiska postoju taksówek.     

Elektryk - oferta pracy - Praca
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pracy na stanowisku: Elektryk     

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem 4 miejsc TAXI - Ogłoszenia, komunikaty
Postępowanie PLR/224/PO-1/2014. Port Lotniczy Radom S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 86 ogłasza wszczęcie postępowania – konkursu ofert, którego przedmiotem jest najem 4 (czterech) oznakowanych miejsc postojowych przed budynkiem terminala pasażerskiego, przeznaczonych na stanowiska postoju taksówek.     

PLR/ZP-5/2013 - ogłoszenie o sprostowaniu - Przetargi
Prezentujemy sprostowanie treści ogłoszenia o postępowaniu PLR/ZP-5/2013 - wydłużenie terminu składania ofert.     

PLR/ZP-5/2013 - ogłoszenie o sprostowaniu - Przetargi
Prezentujemy sprostowanie treści ogłoszenia o postępowaniu PLR/ZP-5/2013 - sprostowanie dotyczy nieprawidłowo podanego wydłużonego terminu otwarcia ofert.     

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na najem lokali komercyjnych - Ogłoszenia, komunikaty
Zaproszenie do wzięcia udziału w dwuetapowym postępowaniu ofertowym na najem powierzchni lokali komercyjnych przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej w terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Radom.     

PLR/ZP-3/2013 - ogłoszenie o sprostowaniu - Przetargi
Prezentujemy treść sprostowania treści ogłoszenia o postępowaniu PLR/ZP-3/2013 - przedłużenie terminu składania ofert.     

Odpowiedzi na zapytania do postępowania PLR/ZP-3/2013 - Pytania i odpowiedzi
Prezentujemy zapytania wykonawców do postępowania PLR/ZP-3/2013 oraz udzielone w dniu 29 listopada 2013 r. odpowiedzi.     

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-5/2013 - Przetargi
Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska.     

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-4/2013 - Przetargi
Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego, lotniskowego sprzętu do obsługi naziemnej dla Portu Lotniczego Radom S.A. z siedzibą w Radomiu, tj. pojazdu zaopatrzenia w wodę, pojazdu asenizacyjnego oraz samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczania przez oblodzeniem statków powietrznych.     

PLR/ZP-3/2013 - odpowiedź na zapytanie z dnia 26.11.2013 - Pytania i odpowiedzi
Prezentujemy zapytanie Wykonawcy do postępowania PLR/ZP-3/2013 oraz udzieloną w dniu 26 listopada 2013 r. odpowiedź.     

PLR/ZP-3/2013 - odpowiedź na zapytanie z dnia 25.11.2013 - Pytania i odpowiedzi
Prezentujemy zapytanie Wykonawcy do postępowania PLR/ZP-3/2013 oraz udzieloną w dniu 25 listopada 2013 r. odpowiedź.     

PLR/ZP-3/2013 - odpowiedź na zapytanie z dnia 22.11.2013 - Pytania i odpowiedzi
Prezentujemy zapytanie Wykonawcy do postępowania PLR/ZP-3/2013 oraz udzieloną w dniu 22 listopada 2013 r. odpowiedź.     

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-3/2013 - Przetargi
Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów.     

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - przetarg ograniczony PLR/ZP-2/2013 - Przetargi
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PLR/ZP-2/2013 o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę w formie leasingu nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska".     

Odpowiedzi na zapytania do postępowania PLR/ZP-2/2013 - Pytania i odpowiedzi
Przedstawiamy zapytania i odpowiedzi do postępowania PLR/ZP-2/2013 z dnia 22 lipca 2013 r.     

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-2/2013 - Przetargi
Dostawa w formie leasingu nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska.     

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - przetarg ograniczony PLR/ZP-1/2013 - Przetargi
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.     

Odpowiedzi na zapytania do postępowania PLR/ZP-1/2013 - Pytania i odpowiedzi
Przedstawiamy kolejne zapytania i odpowiedzi do postępowania PLR/ZP-1/2013, które spółka otrzymała w dniu 5 czerwca 2013 r.     

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do postępowania PLR/ZP-1/2013 - Pytania i odpowiedzi
Odpowiedź na zapytanie nr 1 dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu PLR/ZP-1/2013     

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-1/2013 - Przetargi
Dostawa w formie leasingu nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska.     

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - Ogłoszenia, komunikaty
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.     

Dane adresowe
Port Lotniczy "RADOM" S.A.
ul. Kaszubska 2
26-600 Radom
Tel. +48 48 377 92 10
e-fax 48 377 92 05
E-mail: info@lotnisko-radom.eu
www.lotnisko-radom.eu

REGON: 005090858
NIP: 796 007 00 26
KRS: 0000061844     


Copyright 2017 MWR

BIP PLR S.A. Strona główna | Serwis WWW Lotnisko Radom | Kontakt |